Historie školy

iŠkola.cz
Strana 1 Z historie libochovické školy

V písemných památkách města se o školství dovídáme málo. S určitostí lze říci, že za vlády Jiřího Popela z Lobkovic (1569 až 1594) bylo školství přísně katolické, o čemž svědčí i to, že školy na panství libochovickém byly pod dozorem jezuitské koleje c Chomutově, kterou r. 1590 Jiří Popel založil.

První zmínka v zápisech města o škole je z r. 1617, kde se uvádí, že při ní působil učitel Jiří. Ve farní pamětní knize se píše, že libochovická škola měla r. 1624 pouze jednu třídu a že koncem 17. století byla v domě farním.

Dne 30. března 1651 je zapsáno, že byl od obce koupen „dům špitání“ v č.18 (vedle kostela v Purkyňově ulici). V obnovených knihách purkrechtních z r. 1714 se dočítáme, že tohoto domu byla zřízena škola, která měla tehdy 2 třídy. Když tato škola sešla, byla na témž místě r. 1791 vystavena škola nová, kde se až do roku 1893 vyučovalo. Za kantora Jana Zvěřiny (1773 – 75), když vešel v platnost „řád školní teresiánský“, pojmenována byla zdejší škola triviální, čili obecní. Roku 1835 proměněna byla ve školu trojtřídní jmenovala se buď farní nebo městská. Za správy Václava Pecháčka povýšena byla na školu vzornou. Trojtřídní byla až do r. 1878, na jednu třídu připadalo průměrně 135 dětí. Budova byla ve stavu bídném, neútulném, místnosti byly malé, takže učitel byl na rozpacích, když mu někdy přišly všechny děti do školy.

Po smrti V. Pecháčka nastoupil na školu Josef Čapek (r. 1859), v roce 1871 se stal řídícím učitelem. Napsal Dějepisný místopis města Libochovic n. Ohří (r. 1878) a čistý výnos věnoval k zařízení opatrovny v Libochovicích. Sobotáles vybíral se zprvu ve škole vždy v sobotu , později jej vybíral strážník. Za jednoho žáka platil se týdně i groš nebo i krejcar stříbra (neb 2 a půl kr. šajnu). R. 1862 se platilo 62 kr. ročně. Školní rok začínal mezi 1. a 9. zářím a končil v době od 30. června do 23. července (v letech 1858 – 1869). Prázdniny trvaly 6 – 8 neděl. Děti se zapisovaly ve věku 5, 6, 7 let. Často se počalo s docházkou do školy až k jaru, kdy prý bude lepší počasí. V letech 1858 – 1868 bylo průměrně zanedbáno 30 procent vyučovacích hodin. Napomínání k lepší docházce se dělo následovně:

  • žactvo bylo napomenuto ve škole před „školním dohližitelem“
  • rodiče byli napomínáni pomocí výkazu nedbalců podávaného školou farnímu úřadu
  • rodiče byli poháněni podáváním nedbalců c. k. okresnímu soudu.

Ke konci školního roku konávaly se ve škole veřejné zkoušky. Přijížděl k nim vikář, přicházely čelné osoby v městě a někteří rodičové. Škola měla i své dobrodince. Ti, co měli o školství zvláštní zásluhu, byli uvedeni v „Knize měšťanů“. Mezi čestnými měšťany jsou uvedeni např. Jan Janda, učitel, 1818, Josef Čapek, řídící učitel, 1864, J.E.Purkyně, 1861, libochovický rodák.

Profesor Purkyně daroval škole 80 Amerlingových obrazů, 50 zlatých na úpravu bytu učitele, Fryčovo průmyslové muzeum, Jungmannův slovník s věnováním, obraz svůj s autogramem. Sluší se uvést Antonína Huta, který r. 1748 založil nadaci 300 zl. Pro chudou mládež, a Jana Karla, který r. 1856 založil také tuto nadaci.

Na stavbu nové školy se pomýšlelo již od r. 1867, ale stavět se začalo v t. 1892. Základní kámen byl slavnostně položen 20. dubna 1892 a 17. září 1893 byla škola vysvěcena, aby 18. září byla zahájena výuka měšťanské školy. Stavební náklad činil 61 294 zlatých. U školy je pumpa s dobrou pitnou vodou. O stavbu školy měl největší zásluhu pan MgPh. Antonín Šrámek, lékárník a MUDr. Václav Reinhart. Učitelská knihovna byla založena před r. 1860, žákovská r. 1878.

Od 10. července 1870 měla škola svůj prapor, o rok později je založen učitelský spolek BUDEČ Libochovice.

Polévkový ústav byl uveden v život r. 1903 (denně se vydávalo 200 porcí, náklad na školní rok činil 1 770,42 K.).

Další strana
Základní škola J.E.Purkyně Libochovice